กตส.สรุปผลงาน ปี 66 พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สรุปผลงานปี 66 ชูพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างเสริมนวัตกรรมการให้บริการ เพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายในพร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรคุณภาพ สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวสรุปผลดำเนินงานและการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2566 ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์“ตรวจสอบบัญชีและส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร” เพื่อยกระดับความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การใช้ข้อมูลทางบัญชีและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกร รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน โดยมีผลดำเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมฯได้มุ่งเน้นการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สร้างระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างเข้มข้น เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี (TSQM) ด้วยมุ่งหวังให้สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกได้ โดยในปีงบประมาณ 2566 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว 11,444 แห่ง สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 8,599 แห่ง

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกร กรมฯได้สอนแนะการจัดทำบัญชีเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงิน ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 450 แห่ง แบ่งเป็น กรรมการดำเนินการสหกรณ์ 500 ราย ฝ่ายจัดการ 300 ราย ผู้ตรวจสอบกิจการ 250 ราย เจ้าหน้าที่บัญชี 400 ราย รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการแก่วิสาหกิจชุมชน 954 แห่ง ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full Pack Account Software) ซึ่งปัจจุบัน มีสหกรณ์ที่ใช้บริการแล้ว 1,789 แห่ง รวมถึงการส่งเสริมให้สหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกใช้งานแอปพลิเคชัน SmartMember และ SmartManage

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

ด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชน กรมฯ มุ่งการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน ให้สามารถจัดทำบัญชีได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม รวมถึงการต่อยอดให้เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และการขยายผลเครือข่ายชุมชนคนทำบัญชี สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ มีการจัดทำแผนธุรกิจ รู้จักการคำนวณต้นทุน มองเห็นช่องทางการต่อยอดผลผลิตต่าง ๆ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน 34,557 ราย และบัญชีต้นทุนอาชีพ 24,713 ราย

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

ในปีงบประมาณ 2567 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในภารกิจหลักในการสร้างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง โดยเฉพาะในมิติประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และมิติประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร โดยการขับเคลื่อนโครงการ THINK & DO TOGETHER” บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่สหกรณ์ ซึ่งกรมฯ มีแผนจะต่อยอดการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2567 โดยเริ่มดำเนินการนำร่องแล้วในปี 2566 รวม 21 รุ่น มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 134 สหกรณ์ จำนวนผู้เข้าอบรมรวม 1,049 คน เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในให้กับสหกรณ์ มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ 5 ประสาน ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) และผู้ตรวจการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

“สำหรับนโยบายปีหน้าได้วางแผนขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์ยกระดับการควบคุมภายในให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้โครงการ “THINK & DO TOGETHER” ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ซึ่งกรมฯจะออกนโยบายควบคุมคุณภาพออกมารองรับ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้นำไปถือปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รายงานทางการเงินของสหกรณ์ รวมไปถึงภารกิจในการเสริมสร้างองค์ความรู้และสอนแนะการจัดทำบัญชีให้เกษตรกร เยาวชนและประชาชน ให้มีวินัยทางการเงิน เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน ภายใต้กลไกการทำบัญชี” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

กตส.เดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า