ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฯ พิรุณราช 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ดำเนินการแบบ One Stop Service เพื่อบริการ แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนจากภาคการเกษตร 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขอรับบริการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนคลายทุกข์ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติ โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน เพื่อทำหน้าที่แปลงนโยบายสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงฯให้ประสบผลสำเร็จ

       

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ มีภารกิจหลัก เป็นศูนย์รวมงานบริการของทุกส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม และมีความสุข โดยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ คือ 1) เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3) สร้างรายได้เพิ่ม 4) เพิ่มโอกาสทางการตลาด ด้วยนวัตกรรม 5) เข้าถึงแหล่งทุน และ 7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยงานบริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ในระยะที่ 1 นี้ จะเปิดให้บริการ 6 งานสำคัญ ประกอบด้วย 1) งานบริการขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน เช่น การทำฝนหลวง การจัดให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตร การเข้าถึงที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร การขอรับสิทธิ์กรณีประสบภัยพิบัติทางการเกษตร การฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพ ด้านหนี้สิน เป็นต้น 2) งานบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการเกษตร 3) งานบริการรับคำร้อง – ส่งต่อ งานอนุญาต อนุมัติ 4) งานบริการจดทะเบียน จดแจ้ง เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 5) งานบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษาปัญหาการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และ 6) งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ดิน น้ำ โรค แมลงศัตรูพืช ฯลฯ)

เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศูนย์เกษตรพิรุณราช ประชาชนสามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ทั้งการเข้ารับการบริการด้วยตนเอง ทั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ระดับกระทรวง : ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์เครือข่ายระดับกระทรวง ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชระดับจังหวัด : ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และโครงการชลประทานจังหวัด เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์เครือข่ายระดับจังหวัด และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชระดับอำเภอ : ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เป็นศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ ทั้งนี้ ในส่วนของระดับพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกร จะมี “เกษตรตำบล อาสาสมัครเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์เครือข่ายของหน่วยงาน” จำนวน 800,000 ราย ที่พร้อมให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรโดยจะรับเรื่องเพื่อประสานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดเพื่อให้บริการพี่น้องเกษตรกรตามความต้องการต่อไป

       

เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

นอกจากนี้ หากพี่น้องประชาชนไม่สามารถเดินทางมาติดต่อได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์เกษตรพิรุณราช ผ่านระบบ e-Service ทางเว็บไซต์ www.pirunraj.com ซึ่งจะทำหน้าที่รับลงทะเบียน ส่งต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้รับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุไว้ โดยขั้นตอนของการลงทะเบียนใช้ระบบดังกล่าว ประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรผู้มาร้องขอใช้งานบริการจะต้องลงทะเบียน 1) เลขประจำตัวประชาชน 2) ชื่อ – นามสกุล 3) ความต้องการรับการบริการ และ 4) ช่องทางการติดต่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานการให้บริการดังกล่าว        

       

เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

“ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในที่เดียว โดยจะมีทั้งการให้บริการและการรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนภาคการเกษตร เรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้จะดำเนินการทันที อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ ดังกล่าวนี้ ต้องการที่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งจะมีการตรวจเช็คการทำงานทุกเดือน และฝากถึงพี่น้องเกษตรกร วันนี้เรามีศูนย์ฯ ทุกอำเภอ 882 ศูนย์ หากพี่น้องเกษตรกรที่มีความเดือนร้อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สามารถมาใช้บริการในศูนย์ฯ พิรุณราช เราจะช่วยแก้ปัญหาให้อย่างเต็มความสามารถ” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

เปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า