UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 1.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านระบบ live stream นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก (World Soil Day) ขององค์การสหประชาชาติ ยูเอ็น นิวยอร์กและ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โอกาสนี้ UN FAO และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยโดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล King Bhumipol World Soil Day Award 2023

648955
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการจัดการดินและน้ำทางการเกษตร พร้อมกันนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ขอให้ที่ประชุม รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำทั่วโลก ช่วยกันสนับสนุนการ ดำเนินงานของสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP PA) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture organization : FAO) อย่างต่อเนื่องด้วย

A325D675 66F4 4FE0 B2FF 14893E25C7AB
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมวันดินโลก World Soil Day ครั้งที่ 6 “Soil and Water, a source of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีสมัชชาความร่วมมือ การรวมกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความ เกี่ยวข้องกับดินทุกมิติ ประกอบด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม เกษตรกร และภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านดิน ร่วมกับชับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรดิน สู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตามภูมิสังคม สร้างความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหาร ขจัดความอดอยาก หิวโหย (Zero Hunger) นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งจัดงานวันดินโลกขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

A778D850 C182 4B3A BF10 9B626F8D8E31
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ ซึ่งเป็นการครบรอบ 10 ปีวันดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย คว้าที่ 1 รางวัลระดับโลก “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566” ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ วันดินโลก 5 ธันวาคม องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย

         

83BA8EA3 3BB9 482C A2E8 2F15D6C01919
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม รวมทั้งเกษตรกร อาทิเช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ฯลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ SDGs เป้าหมายที่ 17 Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) ในการเสนอเข้าชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในหัวข้อ “Spirit of Soil Spirit of Partnership” ภายใต้ FAO/United Nations ในธีม “Soils where Food begins” No Soil , No Food, No Healthy Soil , No Healthy Food. เชื่อ “ ทุกวัน….คือวันดินโลก” Every Day is World Soil Day จนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรด้านทรัพยากรดินจากทั่วโลกของสหประชาชาติ ให้เป็นผู้ชนะรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ไทยร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD2566 12 08%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2 02.28.55
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ซึ่งงานดินโลกดังกล่าว ดำเนินการจัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน          นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนท้ายว่า ในมหกรรมวันดินโลก World Soil day ครั้งที่ 6 จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น ขบวนแห่เปิดยุทธการ “หยุดโลกเดือด .. ปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์” วงเสวนา “สถานการณ์โลกเดือด คำตอบอยู่ในคัมภีร์ชาติพันธุ์” กิจกรรมเปิดห้องเรียนบน ดิน 7 ภาค กิจกรรม Walk Rally “แก้ปัญหาดินตามศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยคนคืนชีวิตให้แผ่นดินจากทั่วประเทศ เวทีรวมพลัง “เคลื่อนวันดินโลก” ภารกิจ “หยุดดินพัง – Stop soil Erosion, Save our Future” สร้างพื้นที่เรียนรู้แก้ปัญหาดินพังทลาย/ สร้าง โคก หนอง นา แก้ปัญหาวิกฤต และการเสวนาผองเพื่อน “เฮ็ด Talk ทำแล้วพูด”

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD2566 12 08%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2 02.22.53
UN FAO เชิญนายกสมาคมดินและปุ๋ยฯปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก(World Soil Day)

ซึ่งกิจกรรมในงานจะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาเรื่องดิน และศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดความรู้จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเผยแพร่องค์ความรู้ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมกว้างยิ่งขึ้นในทุกระดับ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมโลก และมนุษยชาติต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า