กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร

นายพีรพันธ์ คอทอง
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรคือการถ่ายทอดความรู้การเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นับเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชใช้น้ำน้อยซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกหลังสิ้นสุดฤดูกาลทำนาปี เพื่อหลีกเลี่ยงการทำนาปรังและป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำที่จะกระทบต่อผลผลิตสร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่เกษตรกร ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รวมทั้งจัดแปลงสาธิตหรือแปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

238163 0 0

“ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ของกรมวิชาการ (PGPR : Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ที่นิยมมาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถตรึงไนโตรเจน ผลิตสารคล้ายฮอร์โมนพืช ละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม และผลิตสารที่ช่วยละลายธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์ของพืช โดยนำมาทดสอบยังแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ราว 40 จังหวัด เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 รอบฤดูกาลเพาะปลูก คือตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ภายใต้ระบบการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และระบบการเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยพบว่า ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 มีประโยชน์ในการช่วยให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีจำนวนรากมากขึ้น ทำให้สามารถยึดเกาะดินได้ดี รากแข็งแรง สามารถหาอาหารได้ดี จึงส่งผลให้ต้นข้าวโพดที่ใช้ปุ๋ยมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 หรือประมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยวิธีการนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม ผสมน้ำให้ข้นและคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก 1 ไร่ หรือคลุกเคล้าปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม เข้ากับปุ๋ยแต่งหน้าปริมาณสำหรับใส่ในแปลงที่เพาะปลูกแล้ว 1 ไร่”

238167 0 0

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนที่จะขยายผลการทดสอบดังกล่าวไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สนใจ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 60 บาท (ราคา ณ วันที่ 24 มกราคม 2567) ในขณะที่ราคาจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ระหว่าง 8 – 9 บาทต่อกิโลกรัม (ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567) หากคำนวณต้นทุนค่าปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม ใช้ได้ 1 ไร่ ราคาถุงละ 60 บาท ช่วยเพิ่มผลผลิตประมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขายได้กิโลกรัมละ 8 – 9 บาท เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณไร่ละ 1,200 – 1,300 บาท จากการลงทุน 60 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-5797522-23 หรือติดต่อผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้าน

238162 0 0
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ วัน