กรมชลประทาน ผนึกกำลัง สยามคูโบต้า ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

448204574 863475602493712 2718187580893675179 n
นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ” ด้วยการนำอุปกรณ์สารสนเทศสำหรับการทดลองในแปลงทดสอบหาค่า Kc (Crop Coefficient) ที่เหมาะสมสำหรับพืชเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการทำแปลงปลูกข้าวในรูปแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

448204622 863473242493948 2328934178482437115 n
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาวะโลกร้อนและการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ส่งผลต่อความต้องการการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ปัจจุบันด้วยนโยบายของรัฐบาล ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จึงมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์น้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แทนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานเป็นหลัก โดยการวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำภาคเกษตร จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

448176658 863475915827014 934899209960070744 n

ด้าน นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร โดยสยามคูโบต้าจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

448206072 863475925827013 5420908946938057765 n

ทั้งนี้ สยามคูโบต้าจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทดลองในแปลงทดสอบของกลุ่มพืชเป้าหมาย ในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 อาทิ Land Laser Leveler ต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว โดรนการเกษตร รวมถึงการทำแปลงปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่สถานีทดลอง สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการจัดการแปลง โดยวางเป้าหมายให้เกิดการลดปริมาณการใช้น้ำ และสร้างผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรของเราเกิดองค์ความรู้ และสร้างโอกาสบนเส้นทางอาชีพด้วยความมั่นคง ตลอดจนเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

448174437 863475619160377 5242404192043493586 n

ซึ่งภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีระหว่างกรมชลประทานและบริษัทสยามคูโบต้าฯ ที่จะบูรณาการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยการดำเนินการศึกษาวิจัยการบริการทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพัฒนาเกษตรกรเป็นหลัก นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

448175367 863475589160380 3826749637492021256 n
448206202 863475685827037 3764952987291864041 n
ข้า