ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผ่านการหมักจนสลายตัวสมบูรณ์ หรือการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการสลายตัวสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง

ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. วัตถุดิบ อาทิ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เลือดแห้ง รำข้าว มูลสุกร/ไก่/วัว กระดูกป่น มูลค้างคาว หินฟอสเฟต ขี้เถ้าไม้ยาง เปลือกเมล็ดกาแฟ
 1. เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
  และจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9

วิธีการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เจือจางน้ำตาลต่อน้ำ อัตราส่วน กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 50 ลิตร ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให้เข้ากัน ปิดผาตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม โดยขยายเชื้อเป็นเวลา 3 วัน

504332

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน ตามส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่ละสูตร
 2. นำสารเร่งซูปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้ว จำนวน 26-30 ลิตร คน 10-15 นาที เทลงในวัตถุดิบ โดยคลุกเคล้าให้ทั่ววัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ
 3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความสูง 30-50 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น
 4. ในระหว่างการหมักจะสังเกตเห็นเชื้อจุลินทรีย์เจริญในกองปุ๋ย และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 45-55 องศาเซลเซียล หลังจากการหมักประมาณ 3 วัน
 5. กองปุ๋ยไว้จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง ใช้เวลาประมาณ 9-12 วัน
 6. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และจุลินทรีย์ซุปเปอร์พด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมักไว้เป็นเวลา 3 วัน

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชสูง
 2. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุแก่พืช
 3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
 4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้า ๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
 5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 6. เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้
504333