รองอธิบดีกรมชลฯตรวจสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก แหล่งน้ำบรรเทาภัยแล้งเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร คืบหน้ากว่า 88%

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ชาวอำเภอบ้านตากและเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ผลงานล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 88 คาดแล้วเสร็จภายในปี 2567

วันที่ 18 พ.ย. 65 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก โดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 3 ร่วมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

315911791 517680087071736 5725472213773903826 n
คืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด


สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ทำนบดินยาว 1,700 เมตร กว้าง 9 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 88 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 8,200 ไร่ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

314925517 517680103738401 510831883835121760 n
คืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด


ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายได้ในอนาคต

315655758 517680570405021 6603963285422449985 n
คืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเมืองสกลฯ

นอกจากนี้กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำภาคอีสาน หวังเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มีใช้อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล เร่งดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ปัจจุบันงานก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ มีความคืบหน้าแล้วกว่า 81% โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ เพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประตูระบายน้ำแห่งนี้ จะทำหน้าที่ตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร และผันน้ำส่วนเกินลงสู่ลำน้ำก่ำ ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่หนองหาร ลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่โดยรอบ ส่วนงานปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสายต่าง ๆ อาทิ คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และคลองผันน้ำห้วยยาง-ลำน้ำก่ำ ปัจจุบันแล้วเสร็จ 100% ส่วนคลองผันน้ำห้วยทามไฮ-ห้วยสองตอน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคลองผันน้ำหนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง จะเริ่มดำเนินการในปี 2567

ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2569 หากแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด จะช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำพุงและลุ่มน้ำก่ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศ อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์มากถึง 78,358 ไร่ ในพื้นที่ 4 ตําบล ได้แก่ ต.ตองโขบ ต.เหล่าโพนค้อ ต.ด่านม่วงคำ และ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืด สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป