กรมประมงจับมือ สวทช.พัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

         

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมง และ สวทช. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ” ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินงานด้าน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ตัวใหม่เพื่อผลิตและแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปยังสหกรณ์ ชมรม และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งทะเลบรรเทาความเสียหายจากการเกิดโรคในกุ้งทะเลและช่วยในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้พลิกฟื้นกลับมาได้

         

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87 1
ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยภายในงานได้มีการจัดการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน มีกิจกรรมบรรยายและเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร การนำเสนอความร่วมมือในการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงและ สวทช. การเสวนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตามแนวทาง BCG และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การเสวนาความต้องการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนด้านสัตว์น้ำ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากนักวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร

         

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87 2
ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนางานด้านจุลินทรีย์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง