กรมชลฯเตรียมความพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนหลังอุตุฯคาดปริมาณฝนปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (30 มี.ค. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 48,839 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯรวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 15,025 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯรวมกัน ในขณะที่มีการใช้น้ำทั้งประเทศไปแล้วกว่า 20,622 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 7,439 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกไปแล้ว 10.14 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้ว  6.37 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนฯ

                           

660300008863
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย กรมชลประทานได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศติดตามสภาพอากาศและแนวโน้มปริมาณฝนอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่จะถึงโดยให้ทุกโครงการดำเนินการสำรวจความพร้อมของอาคารระบายน้ำ ความมั่นคงของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำอย่างประณีต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำและทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรม