อ่างเก็บน้ำน้ำรีฯ แหล่งน้ำต้นทุนบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของชาวเมืองน่าน เก็บกักน้ำได้ 46 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,030 ไร่

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริ สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับชาวเมืองน่าน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีสภาพเป็นลอนลาดชัน ที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักขนาดใหญ่ อีกทั้งต้องเผชิญกับคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ประกอบกับบางปีเกิดวิกฤติภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ให้กรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งลดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87339265908 1447333916075730 3950604055423762266 n
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีฯ

กรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 46 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค ให้แก่ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ถึง 22,100 ไร่ อีกทั้ง ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุกภัยให้กับบริเวณพื้นที่ริมลำน้ำซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,030 ไร่ เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87339284407 141868611938429 419598824852292763 n
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีฯ