เช็กด่วน กรมประมงแจ้งให้ ผู้มีสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์น้ำ 18 รายการ ตามบัญชี CITES ไว้ในครอบครอง รีบแจ้งขึ้นทะเบียน ภายใน 31 พ.ค.นี้

 กรมประมง แจ้งให้ผู้ที่มีการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  จำนวน 18 รายการและมีความประสงค์จะส่งออก หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ส่งออกต้องยื่นเรื่องเพื่อแจ้งครอบครองตั้งแต่บัดนี้ – 31พฤษภาคม 2566ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ  สำนักงานประมงจังหวัด ณ ท้องที่ที่ครอบครอง  หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / E-mail ของสำนักงานประมงจังหวัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ  โทร. 0 2561 1418 ในวันและเวลาราชการ หรือ ทาง E-mail : [email protected]หรือ [email protected]

             

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)มาแจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ.2566 กับทางราชการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  โดยสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ จำนวน 18 รายการ ได้แก่ 1) เต่ามาตามาตา  จำนวน 2 ชนิด : (1) Chelus fimbriata(2)Chelus orinocensis2)เต่าไม้ทุกชนิดในสกุลRhinoclemmys spp.3)เต่ากระดองแคบ  Claudius angustatus4) เต่าโคลนทุกชนิดในสกุลKinostemon spp.(ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1) 5) เต่าชะมดยักษ์ จำนวน 2 ชนิด :(1) Staurotypus salvinil(2) Staurotypus triporcatus

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87336030911 1855445564855875 4495478628282260167 n
 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

6)เต่าชะมดทุกชนิดในสกุลSternotherus spp.7) เต่าอัลลิเกเตอร์  จำนวน 2 ชนิด : (1)Chelydra serpentine(2) Macrochelys temminckii 8) เต่ามิสซิสซิปปี้แมพหรือเต่าลายแผนที่ จำนวน5 ชนิด : (1)Graptemys barbori(2)Graptemysernstri(3)Graptemys gibbonsi(4)Graptemys pearlensis  (5) Graptemys pulchra 9) ตะพาบทุกชนิดในสกุลApalone spp. (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1) 10) กบแก้วทุกชนิดในวงศ์Centrolenidae

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87342179912 1860415120995455 7910156517885967364 n

11) กบลีเมอร์ หรือ กบใบลีสกุล Agalychnis lemur12) ซาลาแมนเดอร์ หรือ นิวท์(Lao warty newt) Laotrition laoensis13)ฉลามทุกชนิดในวงศ์ Carcharhinidae 14) ฉลามหัวค้อน ในวงศ์ Sphynidae 15) ปลากระเบนน้ำจืด จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ (1) Poyamotrygon albimaculata / (2) Poyamotrygonhenlei / (3) Poyamotrygon jabuti / (4) Poyamotrygon leopoldi / (5) Poyamotrygon marquesi /(6) Poyamotrygon signata / (7) Poyamotrygon wallacei16) ปลาโรนันทุกชนิด ในวงศ์ Rhinobatidae 17) ปลาซักเกอร์ม้าลายHypancistrus zebra18) ปลิงทะเลทุกชนิด ในสกุล Thelenota spp.

           

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ครอบครองทั้งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสงค์จะทำการค้าระหว่างประเทศหรือจะจำหน่ายให้แก่ผู้ส่งออกและประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องประดับที่ทำจากซากสัตว์น้ำตามกฎหมายระบุดังนั้น จึงขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด