กรมชลฯ ยันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ บรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองกระบี่ หลังชาวบ้านในพื้นที่ยื่นคัดค้าน

กรมชลประทาน ยืนยันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ ในพื้นที่บ้านห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีการดำเนินการวางแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองกระบี่ หลังมีการยื่นหนังสือขอคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ จากประชาชน “ชาวชุมชนบ้านห้วยโต้” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากกลัวส่งผลกระทบแก่ชาวบ้านในพื้นที่ นั้น

%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87342209716 940102877311857 7007971558565301151 n
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่

นายสุรชัย โกยทรัพย์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 15 ได้เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรมชลประทานได้รับการร้องขอให้แก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังในเขตตำบลทับปริกและเขตเทศบาลเมืองกระบี่เนื่องจากบริเวณลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่มีประมาณน้ำไหลผ่านจำนวนมาก น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน ส่งผลให้ย่านการค้าและพื้นที่เกษตรกรรมประสบปัญหาอุทกภัยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงได้วางแผนศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองกระบี่

“โดยในการศึกษาเบื้องต้นพบว่า หากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่แล้วเสร็จ จะสามารถตัดยอดน้ำได้ประมาณ 30.96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 12,000 ไร่ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน”

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการวางแผนแนวทางดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ โครงการต่าง ๆ อาทิ

– อ่างเก็บน้ำบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำ พื้นที่ตำบลทับปริก เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง

-คลองผันน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำไหลเข้าเทศบาลเมืองกระบี่ และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขยายตัวของชุมชน

– แก้มลิงหนองทะเล บริเวณหนองน้ำธรรมชาติบ้านหนองทะเล เพิ่มศักยภาพการเก็บกักเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองทะเล และพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดินและขออนุญาตใช้พื้นที่ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

เบื้องต้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในการสูญเสียที่ดินทำกิน หรือทรัพย์สินบริเวณเขตก่อสร้างโครงการ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาชดเชยตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรมชลประทานจะดำเนินการศึกษา หาแนวทางที่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด