ส.ป.ก.ลงพื้นที่ติดตามโครงการบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ซับเมิร์ส บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ซับเมิร์ส หอถังสูงรูปทรงแชมเปญ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ให้การต้อนรับลงพื้นที่ ณ บ้านท่าดีหมี หมู่4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จ.เลย

%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%81 1
โครงการบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ซับเมิร์ส

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ซับเมิร์ส หอถังสูงรูปทรงแชมเปญ (แห่งที่ 2) และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน บ้านท่าดีหมี หมู่4 ตำบลปากตมอำเภอเชียงคาน จ.เลย โดยทางคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%81 2
โครงการบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ซับเมิร์ส

พื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก. จังหวัดเลย ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อบาดาลฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นโครงการฯ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบโซล่าเซลล์ไปยังแปลงเกษตรกรรม ความยาวท่อส่งน้ำโดยประมาณ 750 เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 75 ไร่ 15 แปลง มีเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บ้านท่าดีหมี รวม 11 ราย 15 แปลง เนื้อที่ 71-0-82 ไร่ ซึ่งเดิมกลุ่มเกษตรกรขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง แต่ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้มีน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง พร้อมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่งคงยั่งยืนต่อไป