รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดระยอง ในด้านการประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และอาชีพประมง รวมถึงการจัดการที่ดิน ส.ป.ก. และโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC อีกทั้งยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล กุ้งแชบ๊วย ปลากะพง รวม 500,500 ตัว โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สมาคมประมงจังหวัดระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

       

527860
รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

ทั้งนี้ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีพื้นที่ชายฝั่งยาว 105 กิโลมตร มีอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฉาง และอำเภอแกลง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสัตน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญ ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งชายฝั่งและน้ำจืด ปัจจุปันผลผลิตสัตว์น้ำของจังหวัดระยองมีมากกว่า 53,100 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,400 ล้านบาท มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 975 ราย (997 ฟาร์ม) จำนวนเนื้อที่เลี้ยงรวม 9,784.18 ไร่ แบ่งเป็น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำจืดที่เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น จระเข้ตะพาบน้ำ ฯลฯ จำนวนเกษตรกรรวม 520 ราย (525 ฟาร์ม) เนื้อที่เลี้ยงรวม 1,183.91 ไร่ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวม 345 ตัน คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท และด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สำคัญ ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาทะเล หอยทะเล และปูทะเล จำนวนเกษตรกรรวม 455 ราย (475 ฟาร์ม) เนื้อที่เลี้ยงรวม 8,599.77 ไร่ ผลผลิตจากการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวม 9,974 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,482 ล้านบาท

       

527861
รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

สำหรับแนวทางการพัฒนาด้านการประมงในจังหวัดระยอง ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการฟื้นฟูการเลี้ยงและผลผลิตกุ้งทะเล ด้วยการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเพาะเลี้ยงโดยการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประสบความสำเร็จ และประสานแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เพื่อให้มีฐานข้อมมูลผลผลิตกุ้งทะเลที่ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกุ้งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการแปรรูปสินค้าประมงให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 3) สนับสนุนและจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าประมงประจำอำเภอ โดยรวบรวมสินค้าประมงจากหลายๆ แหล่งผลิตในแต่ละอำเภอ รวมกันตั้งเป็นร้าน Fisherman shop @ Rayong ของแต่ละอำเภอ สนองตอบนโยบายกรมประมง และแนวทางการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดระยอง

527863
รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

4) สนับสนุนระบบเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิตสัตว์น้ำ ระหว่างกลุ่มองค์กรนำไปสู่การพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงต่อไป 5) เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาความขัดแย้งของชาวประมง และ 6) การกำหนดแนวทางทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เหมาะตามช่วงฤดูกาล เช่น เครื่องมืออวน จมปู เหมาะกับการทำประมงตลอดทั้งปี อวนลอยกุ้งสามชั้น ใช้ทำการประมงในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง เดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี อวนลอยปลาทู เหมาะกับการทำการประมงในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี และลอบหมีก ลอบปูม้าแบบพับได้ เหมาะกับทำการประมงตลอดทั้งปี

       

527865
รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงจะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผลักดันแก้ไข พ.ร.บ. ประมงตามที่กรรมาธิการชุดที่แล้ว ตามวาระที่ 1 เพื่อออกเป็นพระราชบัญญัติตามกลไกสภาต่อไป 2) การปรับแก้กฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชาวประมง โดยมีความก้าวหน้าแล้ว ซึ่งจะนำเสนอคณะทำงานที่กระทรวงแต่งตั้งต่อไป 3) การนำเรือออกนอกระบบ จำนวน 1,007 ลำ มูลค่า 1,806 ล้านบาท อยู่ระหว่างการนำเสนอตามขั้นตอน 4) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 62 จังหวัด 62 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรณ์สัตว์น้ำ และ 5) การจดทะเบียนเรือประมง เพื่อทดแทนประมงพาณิชย์ที่เสื่อม ชำรุด และจม รวมถึงจดทะเบียนเรือพื้นบ้านขนาดเล็กใหม่

527867
รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งแก้ไขปัญหาประมงและที่ดินทำกินให้เกษตรกร

ในส่วนของการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรจังหวัดระยอง ได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 105,430 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 4,621 ราย 5,448 แปลง 81.253 ไร่ มีที่ดินคงค้างจัดที่ดินประมาณ 24.1 77 ไร่ และในวันนี้มีเกษตรกรเข้ารับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอปลวกแดง จำนวน 18 ราย และอำเภอบ้านค่าย จำนวน 2 ราย

       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องชาวประมง และได้มอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายกรมประมงจัดตั้งคณะกรรมการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวประมง ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง และประมงพาณิชย์ รวมถึงมุ่งเน้นการเพิ่มทรัพย์กรสัตว์น้ำ โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมชลประทานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและโครงการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการประกอบอาชีพในพื้นที่ และมอบหมาย ส.ป.ก. รวบรวมปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรและรายงานให้รับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า