‘รมช.อนุชา’ แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ

S 10158179
จัดงานวันดินโลก ปี 2566

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้แนวคิด “Soil and Water : a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายสมบัติ อำนาคะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) และต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยการรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ

S 10158181
งานวันดินโลก ปี 2566

“โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกัน ซึ่งงานวันดินโลกปี 2566 นี้ Global Soil Partnership (GSP) กำหนดหัวข้อหลักการจัดงาน ในชื่อ “Soil and Water : a source of life” เน้นความสำคัญของทรัพยากรดิน และน้ำในภาคการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปกป้องดูแลดินและน้ำให้มีความยั่งยืน จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์”

S 10158184
งานวันดินโลก ปี 2566

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดินมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกำลังซื้อหลัก ดังนั้น จึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินและน้ำ ร่วมกันอนุรักษ์ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

S 10158186
นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Zoning by Agri-map) โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจากปลูกข้าวมาปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปศุสัตว์สร้างเงินหมุนเวียนในประเทศ เช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงโค โดยกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวันดินโลกปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยภายในงานมุ่งเน้นนิทรรศการพัฒนาดินและน้ำ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้เรียน และต่อยอด และตระนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำต่อไป

S 10158185
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานวันดินโลกปี 2566 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดินและน้ำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง

S 10158188
งานวันดินโลก ปี 2566

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านดินและน้ำ เทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการดินและน้ำ จัดแสดงแปลงสาธิตการบริหารจัดการที่ดินและน้ำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันทำอาหารจากสมุนไพร กิจกรรม DIY งานศิลป์ทำจากดินและวัสดุธรรมชาติ เดินเทรลท่ามกลางธรรมชาติ ยามเย็นจัดแสดงดนตรีในสวน และเชิญเลือกซื้ออาหารที่ผลิตจากดินดีร้อยร้านค้า และ มีวิวถ่ายรูปสวยๆ อาทิ ทุ่งปอเทือง ทุ่งคอสมอส เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวมีการมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพถ่าย “ลากเรือรดน้ำผัก” ผลงานของนายธวัช บุญนวม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพถ่าย “คุณค่าของแผ่นดิน” ผลงานของนายอุเทน ฟูศรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพถ่าย “ฟาดให้ขาว ข้าวจะดี” ผลงานของนายรังสรรค์ ศรีวรลักขณา สามารถติดตามรายละเอียดงานวันดินโลกปี 2566 ได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2566 อีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า