ม.มหิดล คิดค้น ‘สมการประเมินคาร์บอนเครดิต’ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลึก

สิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกต้นยางพาราซึ่งไม่แพ้มูลค่าการส่งออก คือ “ค่าคาร์บอนเครดิต” หรือตัวเลขของการ “ปล่อย” หรือ “กักเก็บ” ก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ ซึ่งวัดออกมาเป็นหน่วยของ “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้สามารถซื้อขายเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ล่าสุด ม.มหิดล คิดค้น ‘สมการประเมินคาร์บอนเครดิต’ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลึก

opabo

6 ก.ย. 2023

กรมการข้าว ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักการคาร์บอนเครดิตในนาข้าว ย้ำทำนารักษ์โลก เรื่องง่าย ๆ เริ่มต้นได้ไปด้วยกัน

กรมการข้าว ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักการคาร์บอนเครดิตในนาข้าว ย้ำทำนารักษ์โลก เรื่องง่าย ๆ เริ่มต้นได้ไปด้วยกัน โดยคาร์บอนเครดิต หมายถึง “สิทธิ” ที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายของคาร์บอนเครดิตได้

opabo

4 ก.ย. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ -ติดตามความก้าวหน้าโครงการคาร์บอนเครดิตแปลงมะม่วง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าโครงการคาร์บอนเครดิตแปลงมะม่วง จัดทำข้อมูล baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 3 ปี ในแปลงดำเนินงานตามกรอบ T-VER ของ อบก. เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป

opabo

11 ส.ค. 2023

กรมการข้าวส่งเสริมทำนาเปียกสลับแห้ง สร้างคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้

กรมการข้าวส่งเสริมทำนาเปียกสลับแห้ง สร้างคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ รวมทั้งมอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้ามาส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนาในเรื่องของคาร์บอนเครดิต เพื่อทำความเข้าใจถึงคำว่าคาร์บอนเครดิต สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับหากมีการทำคาร์บอนเครดิตขึ้น ตลอดจนประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตที่ชาวนาจะได้รับ

opabo

21 ก.ค. 2023

เปิดลงทะเบียนสมัครขายคาร์บอนเครดิต ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เตรียมพร้อม กรมการข้าวเปิดลงทะเบียนสมัครขายคาร์บอนเครดิต ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566

opabo

24 พ.ค. 2023

กยท. ร่วมกับ IRRDB เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาแนวทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่องทางเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง สร้างอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาแนวทางซื้อขายคาร์บอนเครดิต ช่องทางเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

opabo

9 พ.ค. 2023

​นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิตตามแนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ผลักดันการสร้างคาร์บอนเครดิต ซึ่งคาร์บอนเครดิตจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

opabo

6 พ.ค. 2023

กรมข้าวจ่อร่วมภาคเอกชน ส่งเสริมขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มรายได้เสริมให้ชาวนา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนบริษัท Wave BCG ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการรับซื้อคาร์บอนเครดิตในนาข้าว เพื่อเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการยกระดับรายได้ให้กับชาวนา ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายในการส่งเสริมการรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกร ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี

nantnaphat

25 เม.ย. 2023

นายกฯ เร่งรัดการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เร่งรัดการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน

opabo

17 เม.ย. 2023

สนค.เผยตลาด “คาร์บอนเครดิต”โตเร็ว ชี้เป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าเกษตร-ส่งออกสินค้าลดคาร์บอน

สนค.เกาะติดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบตลาด “คาร์บอนเครดิต” เติบโตอย่างรวดเร็ว คาดมูลค่าตลาดโลกจะสูงถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ความต้องการจะสูงถึง 30,000-50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2573

opabo

8 เม.ย. 2023

กรมข้าวเตรียมจับมือภาคเอกชน ผลักดันขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้ให้ชาวนา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้รับนโยบายจากท่าน ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกำกับดูแลงานด้านข้าว ที่ถือเป็นสินค้าภาคการเกษตรที่สำคัญ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

nantnaphat

7 เม.ย. 2023

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางหารายได้และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางหารายได้และยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร

opabo

22 มี.ค. 2023
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า