opabo

15 พ.ค. 2024

opabo

14 พ.ค. 2024

นายกฯ เยือนเมืองกาญฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง

นายกฯ เยือนเมืองกาญฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง รวมทั้งประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ด่านศุลกากร แรงงานข้ามชาติ

opabo

11 พ.ค. 2024

นายกฯ เตรียมตรวจราชการ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรีราชบุรี 10-12 พ.ค.นี้ ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ราคาผลิตผลทางการเกษตร พูดคุยประเด็นปัญหาในพื้นที่และการพัฒนาจังหวัด

นายกฯ เตรียมตรวจราชการ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรีราชบุรี 10-12 พ.ค.นี้ ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ราคาผลิตผลทางการเกษตร

opabo

9 พ.ค. 2024

opabo

9 พ.ค. 2024

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โชว์ผลงาน 10 เดือน ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

นายกฯโชว์ผลงาน 10 เดือน โชว์ ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

opabo

6 พ.ค. 2024

นายกฯ เยือน ทุ่งกุลาร้องไห้ สั่งพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายกฯ เยือน ทุ่งกุลาร้องไห้ สั่งพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างน้อย ประกอบกับปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

opabo

6 พ.ค. 2024

นายก​รัฐมนตรี​ เยี่ยม​ บริษัทเอกชนส่งออกทุเรียน ก่อนผ่า​”หนามดำ”ชิมเอง​ พร้อมชมการแปรรูปทุเรียนมีตำหนิ​ -​รับฟังปัญหาตู้คอนเทนเนอร์​ไม่เพียงพอ

นายก​รัฐมนตรี​ เยี่ยม​ บริษัทเอกชนส่งออกทุเรียน ก่อนผ่า​หนามดำชิมเอง​ พร้อมชมการแปรรูปทุเรียนมีตำหนิ​ -​รับฟังปัญหาตู้คอนเทนเนอร์​ไม่เพียงพอ มั่นใจ ทุเรียนราคาไม่ตกต่ำ ชี้เป็น KPI พณ. พร้อมสั่งรับโจทย์คุมราคาเงาะ-มังคุด ยัน ดูแลต้นน้ำถึงปลายน้ำ ชาวบ้านรับผลกระทบโรงงานเก็บสารเคมีไฟไหม้ จ.ระยอ

opabo

27 เม.ย. 2024

opabo

10 เม.ย. 2024

opabo

24 มี.ค. 2024

นายกฯลุยลุ่มน้ำยมตอนล่าง แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม

นายกฯลุยลุ่มน้ำยมตอนล่าง แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม โดยลุ่มน้ำยมตอนล่าง กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ทั้งนี้ หากประตูระบายน้ำทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างได้มีแหล่งน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย

opabo

23 มี.ค. 2024
1 2 18