รมช.อรรถกร ชื่นชมแปลงต้นแบบ “แม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว” ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สูง

รมช.อรรถกร ชื่นชมแปลงต้นแบบ “แม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว” ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สูง เป็นไปตาม โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ของกระทรวงเกษตรฯ

opabo

13 พ.ค. 2024

ทำได้จริง กยท.เดินหน้า ดันซื้อขายยาง EUDR เป็นรูปธรรม สนองรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ ชูสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

กยท.เดินหน้า ดันซื้อขายยาง EUDR เป็นรูปธรรม สนองรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ ชูสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

opabo

3 พ.ค. 2024

พด. ส่งเสริมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่/เกษตรแม่นยำ (Precision Farming)

opabo

2 พ.ค. 2024

opabo

16 เม.ย. 2024

เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ ดึงจุดเด่นแหล่งกำเนิด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ ดึงจุดเด่นแหล่งกำเนิด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ ส่งเสริมให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่

opabo

10 เม.ย. 2024

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง​ จำกัด​ รุกเพิ่มค่าสินค้าเกษตรดัน”เฮงาะเลอทิญบ้านป่าแป๋”เป็นข้าวจีไอ(GI)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 43,450 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น“ข้าวเฮงาะเลอทิญ” บ้านป่าแป๋(HaaoLeTin Brown Rice) แห่งเมืองสามหมอก เป็นข้าวจีไอ ( GI )

opabo

8 เม.ย. 2024

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

กรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ เพิ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อม เป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน

opabo

4 เม.ย. 2024

opabo

31 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าดัน”กาแฟบ้านปางปูเลาะ”สู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าดันกาแฟบ้านปางปูเลาะสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรจัดทำแผนขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ภายใต้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

opabo

19 มี.ค. 2024

opabo

11 มี.ค. 2024

มองทิศทางและโอกาสของสินค้าเกษตร ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย-ศรีลังกา

มองทิศทางและโอกาสของสินค้าเกษตร ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย-ศรีลังกา เป็นโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยได้แต้มต่อทางภาษีในการเข้าสู่ตลาดศรีลังกาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

opabo

28 ก.พ. 2024

นายกฯ เร่งส่งเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ไทยกับมาตรการ 9 ด้าน ส่งเสริมให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักในวงกว้าง บริหารจัดการสินค้าเกษตรในท้องตลาดพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE

นายกฯ วางนโยบายเร่งส่งเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ไทยกับมาตรการ 9 ด้าน -ส่งเสริมให้สินค้า GI เป็นที่รู้จักในวงกว้าง- บริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE เชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ สร้างงาน รายได้ และอาชีพให้ท้องถิ่น รวมถึงยกระดับให้ไทยเป็นจุดหมายสำคัญ MICE ของโลก

opabo

15 ก.พ. 2024
1 2 14