การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG และ Thailand 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

opabo

18 เม.ย. 2023

กรมประมงจับมือ สวทช.พัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยให้มีความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

กรมประมงจับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยในการแข่งขันในตลาดโลก 

opabo

29 มี.ค. 2023

“Aqua-IoT” นวัตกรรมดูแลสัตว์น้ำเพื่อเกษตรกรไทย

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำเป็นอุตสาหกรรมหลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนายกระดับเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้สอดรับกับยุคเกษตร 4.0จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “Aqua-IoT” นวัตกรรมดูแลสัตว์น้ำเพื่อเกษตรกรไทย

opabo

28 พ.ย. 2022