กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบูรณาการอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในโครงการเกษตรวิชญาหนุนเกษตรกรใช้บัญชีวางแผนการผลิต พัฒนาอาชีพสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการเกษตรวิชญา” หวังเกษตรกรนำข้อมูลบัญชีมาปรับใช้วางแผนการประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

opabo

27 ก.ค. 2023

กรมพัฒนาที่ดิน ชูโครงการเกษตรวิชญา ส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน ชูโครงการเกษตรวิชญา ส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ หากเกษตรกรมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำและพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องแล้ว จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

opabo

3 พ.ค. 2023