CPF ถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT จุดประกายคนรุ่นใหม่พลิกแปลงเกษตรในโรงเรียนสู่ Smart Farming

CPF ยกระดับพื้นที่แปลงเกษตรแปลงปลูกผักสวนครัว และโรงเพาะเห็ดในโรงเรียน ด้วยการนำเทคโนโลยีและ IoTมาใช้ สู่ Smart Farming สร้าง”อัจฉริยะยุวเกษตร” บนเส้นทางการทำเกษตร ยุค 4.0

opabo

18 มี.ค. 2023