THAICIDประชุมวิชาการการบริหารจัดการ “อุทกภัย”- “ภัยแล้ง” หลังการระบาดใหญ่

“คณะกรรมการ THAICID” ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อหลัก “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งหลังการระบาดใหญ่ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ผ่าน Interactive Online

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ “THAICID” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างสมาชิกเครือข่าย

290182620 408244834681929 7140653996632253160 n
THAICID National Symposium ครั้งที่ 15

ซึ่งงานประชุมวิชาการ “THAICID” มีกำหนดการจัดเป็นประจำทุกปีในรูปแบบที่สอดคล้องกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้สถานการณ์การระบาดใหญ่ได้ทุเลาลง คณะทำงาน THAICID จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดงานจาก Online เต็มรูปแบบ เป็นการถ่ายทอดงานผ่านแฟลตฟอร์ม Interactive Online และมีการจัดงานจากสถานที่จริง หรือ live On Stage and Streaming On Site จากเวทีกลางในอาคารหอประชุมชูชาติกำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ชื่องาน THAICID National Symposium ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อหลัก “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Improving Water Governance for Flood and Drought Managements Amidst Post Pandemic Crisis and Climate Change)”

โดยในปีนี้ผลงานวิชาการที่นำเสนอ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผน คาดการณ์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยเน้นการปรับปรุงธรรมาภิบาลและนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการชลประทานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ซึ่งในช่วงพิธีเปิดจะมีองค์ปาฐกรับเชิญพิเศษ คือ Er.A.B. Pandya Secretary General, ICID มาปาฐกถาเกี่ยวกับหัวข้อหลัก และมีองค์ปาฐกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Keynote Speakers) อีก 3 คน จะกล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละหัวข้อย่อยในอีก 3 มิติคือ

มิติ 1 แพลตฟอร์มสำหรับคาดการณ์ ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ที่แม่นยำและใช้งานได้ทันท่วงที โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นองค์ปาฐก

มิติ 2 นวัตกรรมสรรค์สร้างและเทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยน โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นองค์ปาฐก

และ มิติ 3 การบริหารจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร. กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำในการเกษตร, GIZ เป็นองค์ปาฐก

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความรับเชิญ 2 บทความ และมีบทความที่น่าสนใจที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ร่วมส่งบทความจาก 13 หน่วยงาน โดย 6 บทความได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบนเวทีหลัก และ 15 บทความนำเสนอในห้องย่อย เป็นการแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในรูปแบบการ e-Symposium Online และการถ่ายทอดสดจากอาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ทั้งสามารถเข้าร่วมในงานวันจริงได้ ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ในรูปแบบ Social Distancing โดยผู้ดำเนินรายการและเจ้าของผลงานจะดำเนินการตอบคำถามและข้อสงสัยด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมชูชาติกำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://thaicid.rid.go.th/2022 โดยสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดงานได้ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รวมทั้งร่วมชมการแสดงปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานจริงได้ตลอดทั้งวัน พร้อมร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก