เปิดตัวใบรับรองสุขอนามัยพืช ePhyto พร้อมใช้รับรองสินค้าส่งออกทั่วโลก 1 ก.ค.นี้

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืช ePhyto หลังนำร่องเปิดใช้งานส่งออกพืช 22 ชนิดไปจีนกระแสดีเกินคาด ช่วยลดงานซ้ำซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกร ดีเดย์เปิดใช้งาน ePhyto ขยายคลุมสินค้าไปทุกประเทศ 1 กรกฎาคม 2565 นี้

FA5DC841 A46B 4DD5 8E18 83E0288FE5D5

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินโครงการระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมศุลกากร และกลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า(Global Alliance for Trade Facilitation) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี(GIZ) ตามนโยบายของนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการปรับปรุงการออกใบอนุญาต ใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับทำธุรกรรมการขอใบอนุญาต ใบรับรอง เพื่อการนำเข้า ส่งออก นำผ่านและโลจิสติกส์  ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสามารถขอใบรับรองสุขอนามัยพืชผ่านระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองด้วยตนเอง  

85C0B010 D97D 4DD8 B535 2E9A01540014

ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto Certificate) ได้มีการออกแบบและพัฒนาให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า ผ่านช่องทาง National Single Window : NSW ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากรและ National Telecom โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะแลกเปลี่ยนผ่าน ASEAN Single Windows (ASW) Gate Way 

ส่วนประเทศนอกอาเซียนจะแลกเปลี่ยนผ่าน ePhyto Hub ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้นำร่องเปิดการใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์กับการส่งออกผลไม้จำนวน 22 ชนิดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2565 เป็นต้นไป จะขยายการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกทุกชนิดสินค้าไปทุกประเทศทั่วโลก  

C063CD23 EDC6 45BE 96B9 721B968943D1

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อนำไปสำแดงต่อประเทศผู้นำเข้าว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบรับรองด้านสุขอนามัยพืชตามเงื่อนไข เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืชและเป็นงานบริการที่สนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก ในการตรวจสอบ โรคแมลง และศัตรูพืช ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยพืช โดยในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน409,279 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 784,259 ล้านบาท

“การออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตรจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกรผู้ผลิต นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในระบบมาใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางการค้า หรือกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืช หรือนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย ดังนั้นในวันที่ 3 พฤษภาคม  2565 นี้ กรมวิชาการเกษตรจึงร่วมกับกลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดให้มีงานเปิดตัว การใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร มกอช. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชนจากสมาคมและบริษัทต่างๆ   ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

BAD79157 4DF9 4F05 A476 6E51A2A76226