เทคนิค…พิชิตปุ๋ยแพง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 98 ซึ่งในช่วงน้ีหลังประสบปัญหาด้านการนำเข้า อาจทำให้ปุ๋ยเคมีราคาสูงและหาซื้อยากมากขึ้น เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลการเจริญเติบโต ผลผลิต ลดลง ไม่ได้คุณภาพ และขายไม่ได้ราคาในท่ีสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหา เราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด…ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

หลักการสำคัญ คือ ใส่ปุ๋ยพืช ให้เหมือนตอนกินข้าว

“4 หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้คุ้มค่า”

1. กินให้หมด ใส่แล้วอย่าให้สูญเสีย คือ ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ และใส่ตอนดินมีความชื้นพอเหมาะ จะทำให้รากพืชดูดใช้ปุ๋ยได้เร็ว และลดปุ๋ยที่จะสูญไป จากการระเหยไปในอากาศ

2. กินแต่พอดี ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอดี แบ่งใส่ที่ละน้อย ๆใส่บ่อย ๆ จะทำให้พืชได้นำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และลดการ

สูญเสียส่วนเกินจากการใส่มากเกินไป

3. กินครบหมู่ ใส่ธาตุอาหารให้สมดุล จะช่วยลดการขัดขวางการดูดปุ๋ย และใส่ธาตุบางชนิดเพิ่มขึ้นให้เหมาะกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วง

4. เสริมปัจจัยอื่นๆให้ดี ปรับ pH บำรุงดินให้น้ำ แสงแดด ให้พอเหมาะ จะช่วยให้พืชมีการใช้ปุที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา กรมวิชาการเกษตร

51E9260F 0259 44F7 87AD 0E2A448A0AA7