รู้จัก”โครงการ 1 คน 1 ไร่” หนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนหันมาปลูกผักเป็นอาชีพมากขึ้น แต่เนื่องด้วยประสบกับปัญหาทั้งระหว่างการเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก ทำให้หลายคนยอมแพ้และล้มเลิกไป โดยปัญหาที่มักพบคือ ปลูกยากผลผลิตน้อย ปลูกแล้วไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ปลูกแล้วขายไม่ได้ราคา เป็นต้น ทำให้เกิดคำถามว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผลผลิตที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ขายได้ในราคาดี คุ้มค่ากับต้นทุน และเป็นที่ต้องการของตลาด

จากปัญหานี้จึงทำให้เกิดโครงการ 1 คน 1 ไร่ ขึ้น ที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.อุดรธานี จากการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีศักยภาพ และมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกอยู่แล้ว 1 ไร่ โดยกระบวนการเข้าร่วมโครงการจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่และสำรวจแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกก่อน และเมื่อพื้นที่การเพาะปลูกมีความพร้อม เกษตรกรก็สามารถเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ต้องการปลูก หรือเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ นำไปเพาะปลูกได้เลย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเครือซีพี นางสาวศิริรักษ์ แก้วมูลมุข ผู้จัดการแผนก หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำแผนการปลูกรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายให้กับ สหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์, Makro, และตลาดภายนอกได้

1 001 cprldf 20102022
โครงการ 1 คน 1 ไร่

จากการบริหารจัดการปัญหา สู่ทักษะการเพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรทุกคนเพาะปลูกได้อย่างมืออาชีพ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าอบรมเพิ่มความรู้ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างละเอียด ตั้งแต่การเพาะเมล็ดไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การอบรมการผลิตน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรในโครงการยืมปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และยา ไปใช้ก่อนได้แล้วค่อยนำเงินมาชำระคืนหลังเริ่มมีรายได้ โดยเลือกผ่อนชำระ หรือชำระทั้งก้อนได้ตามความต้องการอีกด้วย

โดยเครือซีพีและมูลนิธิปิดทองหลังพระให้ความสำคัญติดตามการดำเนินงาน โดยมีการจัดประชุมรายเดือน เพื่อให้เกษตรกรปรึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอระหว่างการเพาะปลูกและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกษตรกรคลายกังวลไม่ต้องแก้ไขปัญหาคนเดียวจนเกิดเป็นความเครียดสะสม เกิดเป็นเครือข่ายที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นศูนย์รวมทั้งความรู้และมิตรภาพใหม่ สู่ความสำเร็จ เมื่อผลผลิตจากโครงการ 1 คน 1 ไร่ เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และจำหน่ายได้ในราคาดี ‘สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ แก่เกษตรกร

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ จ. กาฬสินธุ์ 7 ราย และ จ.อุดรธานี 5 ราย โดยสร้างรายได้ในปีที่ผ่านมาให้กับเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ และ จ.อุดรธานี จากการจำหน่ายผลผลิต ทั้งผ่านสหกรณ์และตลาดภายนอกกว่าหลักแสนบาทโครงการ 1 คน 1 ไร่ ยังคงดำเนินและค้นหาเกษตรกรผู้ที่สนใจและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง สามารถผลิตดินเพาะ ดินปลูก เรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์และการดูแลรักษาพืชชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทุนในการเริ่มต้นแต่อยากสร้างอาชีพ ได้มีอาชีพและสนับสนุนให้เกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชนอีกด้วย