กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาระบบ “เกษตรอัจฉริยะ”(Smart Farming)

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาการเกษตรที่มุ่งเน้นลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนาองค์กร และเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะ เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาไปสู่“เกษตรอัจฉริยะ”(Smart Farming)

โดยล่าสุดได้นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer จำนวน 20 ราย เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต้นแบบฐานเรียนรู้กิจกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ,เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวน พืชผัก โรงเรือนขนาดเล็ก ระบบการแจ้งเตือน อุปกรณ์ให้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่แมนยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการผลิตราคาสูง ทรัพยากรเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ เข้าศึกษาดูงาน “เกษตรอัจฉริยะ” (SmartFarming) และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะ

279678566 343736447862327 2149290991378572102 n 1024x682 1
เกษตรอัจฉริยะ”(Smart Farming)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาระบบ“เกษตรอัจฉริยะ”, เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ควรสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกัน จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสำคัญภาคการเกษตร

นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางการสร้าง Start Up ด้านเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกร “Young Smart Farmer” ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผ่านการศึกษาดูงานและจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรต่อไป