ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สายแรกของ จ.กำแพงเพชร

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราวจำกัด ร่วมสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายแรกของจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

จังหวัดกำแพงเพชรปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ สายแรกของจังหวัดที่ใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรผู้ปลูกยาง โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนได้ถนนพาราดินซีเมนต์ความยาว 530 เมตร ให้ชาวบ้านได้สะดวกในการเดินทางสัญจร

36284A94 82E3 46EF A33A 9859149A85E9

นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.6 ที่ผ่านมา นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์สายหัวถนน-หนองไก่ฟ้า ณ บ้านทรัพย์มะนาว หมู่ 10 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในการทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายนี้เกิดขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น 

BB740182 DB54 422C AB77 723F24BCFB69

โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร กับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร, สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร 

การปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ถนนสายดังกล่าวเป็นระยะทางกว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากร ในการออกแบบควบคุมงาน โดยการยางแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา จำนวน 500,000 บาท และสหกรณ์ฯ สมทบเงินจำนวน 48,500 บาท ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด ในการดำเนินโครงการ ซึ่งใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกำแพงเพชร 

D0DF789A 72B9 4132 BF3F BB1B05738C1E

ซึ่งพาราดินซีเมนต์ มีส่วนประกอบของยางพารา สารผสมที่ทำให้ยางพาราไม่จับกันเป็นก้อนสามารถผสนมเข้ากันกับดิน ลูกรังได้ดี ดินที่เป็นวัสดุมวลรวมที่เป็นโครงสร้างถนนและปูซีเมนต์ที่ให้ความแข็งรับน้ำหนัก สำหรับในการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ ที่ทำการก่อสร้างนี้เป็นการใช้สารผสมเพิ่มผสมกับน้ำยางพาราสด

F9718872 D76D 4850 BA6C 6F39062FB3A6

ทั้งนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนยางพาราในพื้นที่ และรวบรวมน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรผู้ปลูกยางแล้วนำมาทำถนนพาราดินซีเมนต์ในพื้นที่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางได้อย่างดียิ่ง แล้วยังสามารถเป็นต้นแบบการทำถนนพาราดินซีเมนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการได้อีกทางหนึ่งด้วย