ยกระดับสถาบันยานยนต์ เพิ่มขีดความสามารถทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์เทียบนานาชาติ

ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันยานยนต์ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้านการทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์ ตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 เพื่อรองรับความต้องการทดสอบและรับรองของผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันยานยนต์ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และทีมงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของสถาบันฯ

S 295591954

สถาบันยานยนต์ เป็นหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในกลไกของรัฐในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งสถาบันฯ มีศูนย์ทดสอบหลักอยู่ 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์ทดสอบสถาบันยานยนต์ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้บริการทดสอบมลพิษไอเสียของรถยนต์ (Emissions Testing) ทดสอบทางกลและการทนสภาวะของอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ (Mechanical and Environmental Testing) ทดสอบเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรม (Engineering service) และ 2) ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (Tyre Testing) ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า UN R100 และทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า UN R136 (EV Battery Testing)

สถาบันฯ คำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงได้ยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์จากเดิม ที่เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 3 และยูโร 4 ให้สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ซึ่งปัจจุบันสถาบันฯ และหน่วยงานเครือข่าย มีศักยภาพและพร้อมให้บริการทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์ ตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คันต่อปี

S 22986809

สถาบันฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการทดสอบและรับรองมลพิษไอเสียรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานยูโร ให้แก่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้นำเข้าอิสระ และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยผู้ประสงค์เข้ารับบริการสามารถติดต่อสถาบันฯ เพื่อนัดหมายกำหนดการทดสอบและรับรองได้ที่ 0 2324 0710 ในเวลาราชการและหากมีความประสงค์ให้ทดสอบและรับรองเร่งด่วน สถาบันฯพร้อมให้บริการในวันหยุดราชการด้วย