รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล ในงาน “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” สวก. เตรียมโชว์งานวิจัยเด่น 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก 20 – 21 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์สิริกิติ์ฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward: From Local to Global) จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง พัฒนาทรัพยากรเกษตรให้ยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก และหนึ่งในนโยบายที่ให้ความสำคัญ คือ การผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรากฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายต่าง ๆ นี้ คือองค์ความรู้ในการทำการเกษตร และการนำงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตร

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล

“กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการเกษตร และผลักดันงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมวิชาการเกษตร จะต้องร่วมมือกันนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และขยายผลในรูปต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ นี้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ ลดภาระหนี้สิน และลดต้นทุน กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิม โดยยกระดับภาคเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยยึดหลัก ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ อีกทั้ง ต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน” รมว.เกษตรฯ กล่าว

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น่าใจ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภาคการเกษตร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร จะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนา เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำ ส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมเกษตรไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้ไปสู่การทำ เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ อันจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมให้กับประเทศ ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลผลิตทางการเกษตรของโลกต่อไป

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สวก. พัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ มีผลงานที่ผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วกว่า 900 โครงการ มีผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมกว่า 15,000 ล้านบาท การจัดงานในครั้งนี้ จึงได้นำงานวิจัยที่ตอบโจทย์การทำเกษตรกรรมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีการนำไปใช้จริงและมีการขยายผลแล้ว มาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ของงานในโซน 20 ปี ของ สวก. และโซน 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก ได้แก่ 1) Agritechnology 2) Coffee & Tea 3) Food & Beverage 4) BCG 5) Health & Beauty และ 6) Agricultural Sustainability

โดยการจัดงานครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถา และการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “เกษตรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนา” โดยท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนา หัวข้อ “ก้าวทันสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป กับอนาคตเกษตรไทยเปลี่ยนแปลง” และหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารไทย สู่ความมั่นคงอาหารโลก”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า