ก.เกษตรฯผลักดันท่องเที่ยวเชิงเกษตร-สินค้าเกษตรปลอดภัย

กระทรวงเกษตรฯ หนุน “โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ ร้านรักษ์นา คาเฟ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดและผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น

E3AE99A0 A93B 4DA5 BE6A E0B9AAC92892

โดยการเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ร้านรักษ์นา คาเฟ่ อยุธยา ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญ และมีพิธีลงนามความเข้าใจ รวมทั้งจัดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีมาตรฐาน มีความหลากหลาย เกิดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และผู้บริโภคได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรใหม่ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตปลอดภัย นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 20 ร้านค้าหมุนเวียนการจำหน่ายทุก ๆ วันเสาร์และวันอาทิตย์

D8773211 0E01 481E 9FD3 11DECE2BF7DD

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งการเชื่อมโยงการตลาดที่ดี จะก่อให้เกิดคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคทั่วไป 

โดยหลายภาคส่วน อาทิ ภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตลอดจนส่วนท้องถิ่น ได้มีความพยายามร่วมกันในการพัฒนา ขับเคลื่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพของการให้บริการ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

EB9A74D1 BF50 4E0B A05F 04B8B8316EAF

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 900,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวไม่พ่นพืชผัก ไก่เนื้อไก่ไข่ และสัตว์น้ำที่สำคัญ เกษตรกรของจังหวัดฯเป็นผู้มีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของรัฐบาล 

7C31FC0B 673E 4E06 95DC AA0863BE04C3

ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว อยู่ใกล้เมืองหลวงเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววัด วัง เวียง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม อาหารพื้นบ้านและขนมอร่อยตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำโครงการขึ้น โดยเป็นโครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

A06A858F A94F 4AB3 B532 AD4C5112D2AD
C8B8276F 824E 47A4 A672 5FBF0AF426D1
E1545293 652A 4E05 9B8D DFC932ABFCA8