ข้าวเหนียวมะม่วงก็มา…ในวงประชุม EC-33

ไทยรับไม้ต่อจากศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส The 33rd CIRDAP Executive Committee (EC-33) Meeting และการประชุมระดับรัฐมนตรี The 23rd CIRDAP Governing Council (GC-23) พร้อมเชิญชวนประเทศสมาชิก CIRDAP รับประทานข้าวเหนียวมะม่วง รับกระแส Soft power แร็ปเปอร์ “มิลลิ”

S 8782593

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี The 23rd CIRDAP Governing Council (GC-23) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Zoom Meeting ) ในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ฯ ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิก CIRDAP จาก 13 ประเทศ (อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และฟิจิ) ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณประเทศศรีลังกาสำหรับการเป็นผู้นำและให้การสนับสนุน CIRDAP ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจ และผลกระทบในระบบเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท ดังนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความหิวโหย ภาวะทุพโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปสู่การพลิกโฉมระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การลดความยากจน และการพัฒนาชนบทอย่างทั่วถึง

S 8782606

นายอลงกรณ์ฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของประเทศ ซึ่งได้นำหลักโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในระบบอาหารและการเกษตร ตลอดจนนโยบาย 3S ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ Safety (ความปลอดภัย) Security (ความมั่นคง) และ Sustainability (ความยั่งยืน) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาชนบท ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อน โดยได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโยลีเกษตร และนวัตกรรม (AIC) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่ชนบท และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) เพื่อนำข้อมูล Big Data ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือกับสมาชิก CIRDAP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่านการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในชนบท และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

S 8782603

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี CIRDAP ครั้งที่ 23 เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส CIRDAP ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP และข้อมติของคณะกรรมการ Technical Committee , Executive Committee และ Governing Council จากการประชุมที่ผ่านมา การรายงานผลการสอบบัญชี CIRDAP ปี 2018-2019 และ 2020-2021 โดยการสอบบัญชีในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือ CIRDAP แต่งตั้งผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้สอบบัญชี
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน World Rural Development Day ซึ่งตรงกับวันก่อตั้ง CIRDAP เพื่อสร้างการรับรู้การพัฒนาชนบทของประเทศกำลังพัฒนา และการเรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสนใจ และตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว เพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาชนบทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2573 และได้รายงานผลการพิจารณาเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ Aziz-Ul Haq Rural Development Medal ซึ่งมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบท โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ CIRDAP ได้ประกาศมอบให้รางวัลให้แก่
ระดับบุคคล

  1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. อดีตผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481-2563
  3. Dr. Muhammad Amjad Saqib, ชาวปากีสถาน
    ระดับองค์กร
  4. Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), บังกลาเทศ
  5. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), อิตาลี
  6. Benazir Income Support Programme (BISP), ปากีสถาน
S 8782613

อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาชนบทเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโภชนาการและความมั่นคงอาหาร ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและปรับปรุงโภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและทรงได้รับการยกย่องเป็นทูตพิเศษ (Special Ambassador) ของสหประชาชาติด้าน Zero Hunger (การขจัดความหิวโหย)
ก่อนจบการประชุม นายอลงกรณ์ฯ ได้กล่าวเชิญชวนประเทศสมาชิก CIRDAP ให้รับประทานข้าวเหนียวมะม่วง เพื่อตอบรับกระแสดังในอินเตอร์เนต ที่ศิลปินแร็ปเปอร์ชาวไทย “มิลลิ” ได้รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะชื่อดัง “โคเชลลา แวลลีย์” (Coachella Valley Music and Arts Festival) ในสหรัฐอเมริกา