เกษตรเดินหน้านโยบายฮับแมลงโลกเจาะตลาด 3 หมื่นล้าน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฮับแมลงโลกโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนฟาร์มจิ้งหรีด และอุตสาหกรรมอาหารใหม่ (Novel Food)ในการเจาะตลาดโลก 3 หมื่นล้าน โดยจิ้งหรีดและแมลงอีกหลายชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจและเป็นโปรตีนทางเลือกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทย 

0DB8E2FD 8CB8 431C 8051 56B9A9472CC3 scaled

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจประมาณ 69,176 ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ อาทิ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด และครั่ง ซึ่งสร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้เน้นการส่งเสริมพัฒนา และรับรองระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพตลอดโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9F95E9E3 75D6 448D A16A DF5EA8B022CD scaled

ทั้งนี้ ล่าสุด ได้นำผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงกินได้ที่สำคัญ ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการระดับโลก ได้แก่ งานมหกรรมพืชสวนโลก หรือ EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และงาน World Expo Dubai ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้ว แมลงเศรษฐกิจได้เป็นสินค้าชนิดหนึ่งในแผนเกษตรชีวภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพ ถือเป็น Future Food ที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ

เมื่อความมั่นคงทางอาหารถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์โควิด 19 รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปัจจัยให้ทุกประเทศ ต้องวางแผนรับมือในอนาคต

โปรตีนจากแมลงเป็นผลผลิตทางอาหาร ที่กำลังได้รับการผลักดันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการขยายการผลิตทั้งระบบ รวมไปถึงด้านการตลาดด้วย

4801E6A2 B3C8 4CAC 9A14 2CBC0082653B scaled

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  เปิดเผยว่า โปรตีนจากแมลงกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอาหารทางเลือก ที่มีความหลากหลาย มีคุณค่าและมีคุณภาพสูงและเป็นโปรตีนที่ร่างกายใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุน ตลอดสายการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

ส.ป.ก. ได้สนองนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ในการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดสายการผลิตให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน”