ส.ป.ก.ชู‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

ส.ป.ก.ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 1.1 เกษตรสร้างมูลค่า ประเด็นที่ 1.2 สื่อสารสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Content PR) : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน : การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาและต่อยอด ประเด็นที่ 1.3 เกษตรชีวภาพ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การส่งเสริมและอนุรักษ์การเกษตรแบบยั่งยืน  

และภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม  โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ  และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  การกระจายรายได้  และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  

C73A4557 0480 493F A679 92190C2273F8 scaled

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดเผยว่า  ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ และผู้บริโภคมังสวิรัติ มีการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) เนื่องจากกิจกรรมในภาคเกษตรและอาหารมีส่วนทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก 

ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าวและฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีการคาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 9.7 พันล้านคนในภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) หรือในอีก 28 ปีข้างหน้า ในขณะที่ มีข้อจำกัดของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดพืชและสัตว์ และวิกฤติสงครามระหว่างประเทศ

DE3819E7 ADA8 4C3C 8AFB 3D693757DB1A

แมลงจึงเป็นทางเลือกสำคัญ ที่ ส.ป.ก. ตระหนักถึงความยั่งยืนในการเสนอทางเลือกนั้นให้แก่เกษตรกรทั้งนี้เป็นการเสริมรายได้  อีกทั้งแมลงยังเป็นสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย มีโปรตีนสูงในการบริโภค และอัตราการบริโภคในประเทศต่างประเทศกำลังเป็นเทรนได้รับความนิยมอย่างยิ่ง  การเลี้ยงแมลงทางเลือกทั้งเพื่อจำหน่าย ทั้งเพื่อบริโภคจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจในการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะนอกเหนือภาคเกษตรหลักให้เกษตรกรสร้างรายได้ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินนั้นสามารถรองรับการเลี้ยงแมลงให้เหมาะสมอย่างสัมฤทธิ์ผล และรูปแบบของการวงรอบในการเป็นพื้นที่ต้นแบบได้

จากนั้นวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ในการจัดการได้ง่าย ตามภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ที่ทนอากาศ ทนสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นได้ดี

A6ED1856 BBC4 4EFD 9B07 22A9302822AB scaled

“แมลง ทางเลือกในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้แนวคิด ‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน โดยเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3S คือ Sustainability การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน Security 

พื้นที่ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม แสดงถึงความมั่นคงในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านรายได้ 2) ความมั่นคงด้านอาหาร 3) ความมั่นคงด้านสังคมเกษตร  4) ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม Safety กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน  เป็นแนวคิดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ ส.ป.ก. ดังนั้น การทำงานภายใต้ ส.ป.ก. แผ่นดินทองคำ เป็นการตอกย้ำการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ” ดร.วิณะโรจน์กล่าว