เริ่มได้กลิ่นไม่ดี! พี่น้องเกษตรกรอีสานให้ช่วยถามไถ่ติดตามโครงการช่วยเหลือช่วงประสบปัญหาแพร่ระบาดของโควิด-19 งบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท

พี่น้องเกษตรกรทางอีสาน ส่งข่าวถึงเรื่องเล่าข่าวเกษตร ช่วยถามไถ่ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) งบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท หรือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ

โครงการนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วเกษตรกรมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรรึเปล่า ได้ข่าวว่า อยู่ระหว่างจัดอบรม จากนี้จะเริ่มแจกปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา ต้นไม้ และก้อนเห็ด มีเสียงสะท้อนว่า อาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

ที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นมาอย่างไร ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้าน ปศุสัตว์ ด้านประมงด้านพืชและเห็ดเศรษฐกิจ 

โครงการนี้เป็นโครงการที่เสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ มีสาระสำคัญคือ เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,500 กลุ่ม

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างนวัตกรรมและคุณค่าตราสินค้าเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,200 กลุ่ม

3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,700 กลุ่ม

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ้าวิกฤติโควิด – 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัยในพื้นที่เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการบริโภค และการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย

กลุ่มเป้าหมาย : หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น จำนวน 5,001 กลุ่ม

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019  (โควิด – 19) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ : เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม OTOP ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 3,300 กลุ่ม

ที่ขุนพิเรนทร์อยากชี้แบบชัดๆ อบรมแล้วแจกปัจจัยการผลิตยังคงเป็นวิธีการที่รัฐเลือกทำมาโดยตลอด 

ปัญหาคือ…เกษตรกรต้องการแบบนั้นจริงหรือไม่ และสามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่า  

ที่อยากให้ลงลึกเจาะเข้าไปกลางใจคือ…กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่ดำเนินการจริงมากน้อยแค่ไหนตั้งขึ้นเพื่อรับงบประมาณจากรัฐอย่างเดียวหรือเปล่า

สุดท้ายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ กลุ่มวิสาหกิจธุรกิจครอบครัว❓

บางโครงการ กระจุกเป็นหย่อมๆ บางพื้นที่ หมู่บ้านเดียวได้รับงบประมาณ 4 กลุ่ม แต่หลายอำเภอ หลายจังหวัด ไม่ได้งบประมาณก็มี❓

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ตกเฉพาะพื้นที่ มีอะไรหรือเปล่าน้อ…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า