ส่องนโยบายภาคการเกษตรของรัฐบาลผ่านคำปราศรัยวันเกษตรกร

เจาะกลางใจโดย…ขุนพิเรนทร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องใน “วันเกษตรกร” ประจำปี 2565

“ขุนพิเรนทร์” ฟังและอ่านแล้วหลายรอบ สรุปชัดๆและชี้ไปที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาคเกษตรไทยไปสู่ 3 สูง คือ

  1. ประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ด้วยระบบการผลิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย โภชนาการ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์ มีความหลากหลาย ทำให้สามารถกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิต

3 สูงวันนี้แตกต่างจากความเป็นจริงในภาคการเกษตรอย่างสิ้นเชิง ถามพี่น้องเกษตรคงเจอกับความจริง 3 ต่ำ

  1. ประสิทธิภาพต่ำ จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รายได้ที่ต่ำลง เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการเกษตร
  2. ผลผลิตคุณภาพต่ำ จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ยา สารเคมี ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ราคาสูงลิ่ว เกษตรกรต้องลดการใช้ลงส่งผลกระทบกับผลผลิตที่ได้คุณภาพน้อยลง
  3. รายได้เกษตรกรต่ำ ข้อนี้คือทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับทุกๆข้อ

รัฐบาลแทงสูง เกษตรบอกต่ำ คนช้ำคือใคร…ที่สูงๆ เวลานี้ คือต้นทุนเกษตรกรทั้งนั้น