อวสานค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพัน เปิดแนวคิดงบ 15,000 ล้าน กรมการข้าวใช้ทำอะไร❓

จับกระแสงบประมาณปี 2566 ผ่านกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและพูดถึงมากที่สุดคือกรมการข้าว จากงบปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร2,037,886,000 บาท ปีนี้ยื่นขอ 17,343,325,400 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 15,300 ล้านบาท [เกือบๆ800%] 

งบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานี้ คือ โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบประมาณ 15,260,000,000 บาท

โครงการนี้ วางเป้าหมายไว้ที่พื้นที่ปลูกข้าว 61 ล้านไร่ ชาวนา 4.5 ล้านครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ไว้ 2 ข้อใหญ่ๆคือ

1.เพื่อสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นรายหมู่บ้าน โดยให้ชาวนาร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวแบบยั่งยืน

2.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตการยกระดับคุณภาพ การสนองความต้องการของตลาดรวมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัว และดูแลสิ่งแวดล้อม

คำถามคือ เงิน 15,000 ล้านที่งอกมาจากไหน คำตอบคือ มาจากเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยว เดิมทีเงินก้อนนี้รัฐบาลจ่ายให้เกษตรกรผ่านธ.ก.ส.

ในการชี้แจงงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ต่อ กมธ.งบประมาณฯปี2566 น่าสนใจ

งบประมาณส่วนนี้ ผู้แทนกระทรวงเกษตรชี้แจงว่า “รัฐบาลใช้งบประมาณอุดหนุน เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่เป็นการช่วยเหลือแบบให้อุดหนุน 

ดังนั้น หน่วยงานจึงได้หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า หากหน่วยงานได้รับงบประมาณในส่วนนี้มาสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในชนบทน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้น 

ทั้งนี้กรมการข้าวจะได้นำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรด้วยตัวเอง และคาดว่าจะลดต้นทุนได้ประมาณไร่ละ 300 บาทเศษ 

และมีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง 

โดยงบประมาณจำนวน 15,000 ล้านบาท ลงไปให้ เกษตรกร 5 พันตำบล ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ละ 3 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าจะใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับปลูกข้าว การเตรียมดิน และ การแปรรูป ตามความต้องการของแต่ละศูนย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มเกษตรกร

ชี้แจงแบบนี้…ชัดยิ่งกว่าชัดอวสานเงินเก็บเกี่ยวไร่ละพัน รัฐจะทุ่มทุนสร้างซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรให้เกษตรกร ผ่านศูนย์ข้าวฯศูนย์ละ 3,000,000 บาท

รัฐคิดแบบนี้…

ชาวนาคิดอย่างไร❓

เกษตรกรคิดอย่างไร❓

ประชาชนคิดเห็นประการใด❓