การทำเกษตรแม่นยำ ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด วางแผนผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

สุภาวดี ปั้นสง่า เกษตรกรกลุ่มปลูกผักโรงเรือน บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พาไปดูวิธี “การทำเกษตรแม่นยำ” โดยการปลูกผักยกพื้นในโรงเรือน ด้วยระบบ “น้ำหยด” ประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย และสามารถวางแผนการปลูกและจำหน่าย สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

สำหรับโครงการปลูกผักในโรงเรือนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบ 19 ราย 20 โรงเรือน ขนาด 6 × 24 × 3.5 เมตร ยกแคร่ปลูกผัก 160 โต๊ะ โดย 1 โรงเรือน มีโต๊ะปลูกผักจำนวน 8 โต๊ะ แต่ละโต๊ะขนาดกว้าง 1 × 10 เมตร รวม 80 ตารางเมตร และใน 1 ปีสามารถปลูกได้ถึง 8 ครั้ง

306457582 5554379657934543 3288798291653634188 n0000
ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด

ส่วนน้ำที่ใช้ใน“การรดผักเป็นแบบน้ำหยด” ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อบาดาลที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว สูบโดยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นถังพักน้ำและกระจายน้ำสู่โต๊ะปลูกผัก ซึ่ง“ระบบน้ำหยด” จะใช้น้ำน้อยกว่าสปริงเกอร์ 18 เท่า ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว 112 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ เรียนรู้การทำเกษตรน้ำน้อย ประณีตตามหลักวิชาการ ปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดที่ตลาดมีความต้องการ อาทิ เคล ต้นหอม ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง โดยเชื่อมโยงกับตลาด Modern trade และตลาดท้องถิ่น

capture 20220911 221435
ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด

เริ่มต้นโครงการโดยกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยยึดความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลัก เสริมด้วยความรู้ตามหลักวิชาการการทำเกษตรปลอดภัยใช้น้ำน้อย ผสมผสานกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร ยกแคร่ปลูกผักที่เน้นความประณีตแม่นยำ เพื่อร่วมกันวางแผนการปลูกพืชผักที่เกษตรกรมีความคุ้นเคยก่อน

capture 20220911 222208
ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด

โดยคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบน้ำหยด การผสมวัสดุปลูกเพื่อปรับสภาพสารอาหารในดิน การควบคุมอุณหภูมิและแสงให้มีความเหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะและความชำนาญในการทำเกษตรแม่นยำใช้น้ำน้อย มีความปราณีตในรายละเอียดทุกขั้นตอนตามที่มาตรฐานกำหนด รวมถึงการให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกผัก โรงคัดแยกบรรจุ การวางแผนผลิต การขาย การสร้างรายได้ และการบริหารจัดการเงิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

capture 20220911 225547
ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด
capture 20220911 230008
ปลูกผักในโรงเรือนระบบน้ำหยด

สุภาวดี บอกว่า โรงเรือนเป็นโรงเรือนกันฝน หน้าฝนปลูกได้ หน้าร้อนก็ปลูกได้ การที่โต๊ะยกพื้นสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วม และเวลาฝนตกจะได้ไม่เฉอะแฉะ ยืนปลูก ยืนพรวนดินได้ ระบบน้ำใช้น้ำหยด จึงไม่ใช้น้ำเยอะ ประหยัดทั้งน้ำ ประหยัดทั้งปุ๋ย

“ส่วนวิธีปลูก รดน้ำให้ดินชุ่มก่อนแล้ววางสายน้ำหยด แล้วก็ดูว่าระหว่างแถวจะให้ห่างกันเท่าไหร่ ซึ่งก็ประมาณ 30 ซม. แล้วก็ปลูกซิกแซกสลับฟันปลาไปทั้งโต๊ะเลย แต่ช่วงหน้าร้อนปลูกผักระหว่างแถวถี่หน่อยก็ได้เพราะโตช้า กอไม่ใหญ่”