กรมปศุสัตว์แนะซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยของไหว้เทศกาลตรุษจีน

S 1974680

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนําประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นของไหว้ เทศกาลตรุษจีนจากแหล่งจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อความ ปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมมอบสัญลักษณ์“ปศุสัตว์OK”แก่ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดยิ่งเจริญ เผยปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการ “ปศุสัตว์ OK” กว่า 9,200 แห่งทั่วประเทศ

S 1974682

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และมอบป้าย “ปศุสัตว์ OK” แก่ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์เป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน

S 1974683

นายไชยา พรหมา กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อ ไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ด ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อผลิต เนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการผลิต เนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งเป็นเนื้อสัตว์ก่อนถึงมือผู้บริโภคจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงนี้

S 1974684

“ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จําหน่ายภายใต้ สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทําขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จําหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นั้นๆ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านกระบวนการเชือดชําแหละในโรงฆ่าสัตว์ ที่ถูกกฎหมาย สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ “

S 1974685

โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

S 1974686

สําหรับสถานที่จําหน่ายที่เข้าร่วม “โครงการปศุสัตว์ OK” ปัจจุบันมีมากถึง 9,200 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็น ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ 5,600 แห่ง และเป็นร้านจําหน่ายไข่สด 3,600 แห่ง ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้ โดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคําว่า “ร้านปศุสัตว์ OK” เพิ่มความสะดวกการค้นหาสถานที่จําหน่าย เนื้อสัตว์ใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อใช้จัดพิธีไหว้ในวันปีใหม่ ของจีน เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่งร่ํารวย และเจริญรุ่งเรือง

S 1974687

หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://certify.dld.go.th หรือ ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

S 1974688