สมศักดิ์ ขอเลื่อน “โคแสนล้าน”สั่ง สทบ.เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้สมาชิกฯ เกษตรกรและประชาชนทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง ถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และเป็น ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีใจความว่า

messageImage 1707373648772

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การดำเนินงานโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและซุมชนเมืองแห่งชาติ ขอให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน และขอให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้นและชุมชนเมืองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่องให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอ จึงเรียนยืนยันมา

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบด้วยแล้ว โดยหนังสือฉบับลงกล่าวลงชื่อนายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี