กระทรวงเกษตรฯ ผนึก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สานความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพปศุสัตว์ หวังยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสูง ส่งออกตลาดทั้งในและต่างประเทศ

S 5054576

วันที่ 19 มี.ค.67 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยี ในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางพวงเพชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

S 5054578

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกทั้งช่วยยกระดับการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่มุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในเวลา 4 ปี

S 5054579

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง อาทิ การเลี้ยงโค แพะ แกะ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดภาระค่าครองชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

S 5054580

โดยกรมปศุสัตว์ ให้การสนับสนุนบุคลากร วิชาการและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ทั้งด้านการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ โดยวิธีผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์ดีและจัดทำใบรับรองพันธุ์ประวัติ และการจัดการด้านอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดการฟาร์ม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขณะที่ กทบ. ให้การสนับสนุนแหล่งเงินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ประสานงานองค์กร หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ด้านวิชาการหรือองค์ความรู้ เทคโนโลยี แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับปศุสัตว์

S 5054581
S 5054673
S 5054673