ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม 2567

2626535
นายประยูร อินสกุล ปลัดเกษตรฯ


นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบหมายการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134 – 135) และผ่านระบบประชุมทางไกล Zo๐m Meeting

2626536

สำหรับการประชุมดังกล่าว ปลัดเกษตรฯ เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ให้มีความถูกต้องตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2567 หากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละเขต จัดเจ้าหน้าที่ในจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้แต่ละพื้นที่จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมก่อนการใช้งาน

2626537

พร้อมเน้นย้ำว่า แต่ละจุดที่ไปตรวจสอบ อาจมีอุปสรรค หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ให้รายงานหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของส่วนนั้นเพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป

2626538

นอกจากนี้ปลัดเกษตรฯได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์(ปศ.) จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคำนึงถึงการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จากฟาร์มสู่ฟาร์มให้รัดกุม
และถูกสุขอนามัย โดยสั่งการให้ ปศ. จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปลัดเกษตรฯ สั่งให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบจัดตั้งห้อง War Room เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหน้างาน อีกด้วย