รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

S 93200464
S 93200457

       

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องเกษตรกรรอต้อนรับ ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอตาคำกล้า จังหวัดสกลนคร ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง หรือสามารถยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ทั้งนี้ จะมีการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือจำนวน 117 ตัว เป็นโคจำนวน 63 ตัว และกระบือจำนวน 54 ตัว และมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือ โดยรับมอบโคเพศเมีย จำนวน 100 ตัว

S 93200459

       

รมช. ไชยา กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักแทนการทำเกษตรกรรม เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลพยายามหาตลาดเพื่อออกสินค้าปศุสัตว์ไปต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา เน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าว ช่วยลดภาระให้เกษตรกรไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน แต่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ รวมถึงกรมปศุสัตว์จะส่งเสริมด้านวิชาการ และคอยช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ให้สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

S 93200460

       

นอกจากนี้ รมช.ไชยา ได้ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน และสินค้า OTOP อีกทั้ง ร่วมปล่อยขบวนรถหญ้าเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อจัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล จำนวน 250 ฟ่อน คิดเป็นน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม อีกด้วย

S 93200461
S 93200462
S 93200463