อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากไทยไปยังจีนภายใต้หลักการ Regionalization ครั้งที่ 1/2567

437503546 744633977779532 3406619235673163603 n
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หลักการ Regionalization ครั้งที่ 1/2567 พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพุทธอุดม ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท

438101333 744634097779520 9020317244901075958 n

ในที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 311/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับและติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ Regionalization พร้อมพิจารณาการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงระบบการป้องกันและควบคุมโรค FMD และ LSD ของไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน GACC ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ GACC และ WOAH เพื่อให้การผลักดันในครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

438087684 744636267779303 5672596253539328440 n
438082532 744636297779300 3932108837427922835 n
437497373 744636314445965 5850310597400667709 n