อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมปศุสัตว์ 6

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ

กรมปศุสัตว์ 7

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล จำนวน 4 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล จำนวน 8 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยง และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี ได้แก่ โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก เป็นพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล 2 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล 4 ตัว และค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล เป็นพ่อพันธุ์ไก่ดำสตูล 2 ตัว แม่พันธุ์ไก่ดำสตูล 4 ตัว นอกจากนี้ได้ถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 3 รายการ เพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์ปีกค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 ตู้ ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง จำนวน 1 ตู้ และเครื่องกกลูกไก่ ลูกเป็ด อินฟาเรด ขนาด 500 ตัว จำนวน 1 ชุด และถวายพันธุ์ไก่ดำนครไทย จำนวน 212 ตัว เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายโสณบัณฑิตย์ เป็นไก่พ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว ไก่แม่พันธุ์ จำนวน 10 ตัว ลูกไก่ (คละเพศ) จำนวน 200 ตัว

กรมปศุสัตว์ 8

สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายโสณบัณฑิตย์ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย โคพื้นเมือง เพศเมีย จำนวน 19 ตัว ขยายพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม และเป็ดเทศกบินทร์บุรี พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 75 ตัว เพศผู้ 10ตัว เพศเมีย 65 ตัว กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการจับสัดและการผสมเทียม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ และทำวัคซีนป้องกันโรค และกิจกรรมดูแลสุขภาพสัตว์ โดยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วย การบริการตรวจท้องโค และการติดตามดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ

กรมปศุสัตว์ 1
กรมปศุสัตว์ 2
กรมปศุสัตว์ 5