กรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากราชอาณาจักร ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ Regionalization ครั้งที่ 2/2567

messageImage 1715750921288
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ Regionalization ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Conference
โดยมีประเด็นที่สำคัญ เพื่อทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงระบบการป้องกันและควบคุมโรค FMD และ LSD ตามที่ได้มอบหมายในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำคำตอบเพื่อส่งฝ่ายจีน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเคลื่อนย้ายและคอกกัก เพื่อเป็นการผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยต่อไป

messageImage 1715750972333
messageImage 1715750951850
messageImage 1715750936212
messageImage 1715750928932
messageImage 1715750913891
messageImage 1715750906331