อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดประชุม PDPA FOR DLD ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

448026592 774362948139968 7427128314970919990 n

กรมปศุสัตว์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรด้านสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

447681198 774361414806788 3789904091766290208 n

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA FOR DLD เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ทุกคนรู้กฏหมาย ระเบียบ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความเป็นมืออาชีพ ไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้ง มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ในการขับเคลื่อนให้กรมปศุสัตว์เป็นองค์กร Full Digitalization

447889149 774364178139845 3215973566988628462 n

กรมปศุสัตว์ได้ปรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนในการใช้บริการของกรมปศุสัตว์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลจะได้รับการจัดการได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

448142645 774361564806773 5138399037267747180 n

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA FOR DLD เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญของกฏหมาย สามารถอธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ ROPA สามารถระบุประเภทของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และจัดทำ ROPA ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้รับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ กอง/สำนัก ส่วนกลาง 19 หน่วยงาน จำนวน 77 คน ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

447
447833569
448019057 774361441473452 914425723273995440 n