สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงติดตามความคืบหน้าศูนย์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ใหญ่ มูลนิธิชัยพัฒนา จ.เชียงราย 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

0A7A03FA BD23 459E AFF5 4DB0B4ED2DFA

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อม นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จ

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูสุขภาพแพะพันธุ์ซามี่ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เช่น แพะพันธุ์ชามี่ และโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ สำหรับพระราชทาน พร้อมทั้งเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ โค รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น โดยปัจจุบันโครงการฯ มีแพะพันธุ์ชามี่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ตัว  

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรือนอนุบาลลูกแพะพันธุ์ชามี่และโรงเรือนพ่อพันธุ์แพะชามี่ ซึ่งดำเนินการจัดกลุ่มพ่อแม่พันธุ์สำหรับการผสมพันธุ์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ในส่วนของการนำน้ำนมแพะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอนาคต

36D61A65 9BC8 452F B4C8 382D127073B0

ปัจจุบันโครงการฯ สามารถผลิตน้ำนมแพะเพียงพอสำหรับการใช้เลี้ยงลูกแพะที่เกิดในโครงการฯ และจากผลการตรวจคุณภาพน้ำนมแพะ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมแพะ และค่าเฉลี่ยปริมาณเนื้อนมรวมในน้ำนมแพะของโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ด้านการจัดการสุขภาพแพะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีแผนการจัดการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โปรแกรมการถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพทั่วไปทุกสัปดาห์การสุ่มตรวจสุขภาพรายเดือน และการตรวจสุขภาพแพะทุกตัวทุก 6 เดือน

39B913ED A3E7 46D5 AE2F D234E462E051

ในส่วนของการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ โครงการฯ มีพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์จำนวน 103 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ในการร่วมปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์และแปลงสาธิต เพื่อพัฒนาไปสู่แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นแหล่งกระจายองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์แก่ผู้สนใจ และเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชอาหารสัตว์ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน โครงการฯ ได้พัฒนามาตรฐานการเลี้ยง เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม) จากกรมปศุสัตว์เป็นที่เรียบร้อย

25B784A1 112F 49B7 8269 E9717032EDE6