ครม.​อนุมัติ​งบกลาง​ 1,188 ล้าน ชดเชย-เยียวยาโรคลัมปีสกิน​- ASF ระบาด

“รมว.เฉลิมชัย”แจ้งข่าวดี ครม.​อนุมัติ​ งบกลาง​ 1,188 ล้านบาท​ ชดเชย-เยียวยาเกษตรกร​ หลังโรคลัมปีสกีน​- อหิวาห์แอฟริกา​ในสุกร​ ระบาด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ก.ค.65) คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางเพื่อชดเชย-เยียวยาเกษตรกรเนื่องจากโรคระบาดลัมปี สกิน (LSD ) และ อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อนุมัติใช้งบฯปี2565 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรง ในสุกรหรือหมูป่า เป็นงบฯ ทั้งสิ้น 753.05 ล้านบาท สำหรับค่าชดใช้ราคาสุกรและค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทำลาย

กรณีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดแล้ว 41 ประเทศทั่วโลกเป็นประเทศในทวีปเอเชีย 15 ประเทศ ซึ่งประเทศล่าสุดในทวีปเอเชียที่พบการระบาดของโรคคือไทย(ยืนยันพบการระบาดในวันที่ 10 ม.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน พบการระบาดแล้ว ใน 29 จังหวัด เช่น กทม. สุพรรณบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น)

0EB9CD7E D582 4634 BC15 F4C5CB00EBBA

ทั้งนี้ โรคดังกล่าวไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์อื่น แต่ในขณะนี้ยังไม่มีป้องกันหรือยารักษาจึงต้องควบคุมโรคโดยการทำลายสุกรที่ติดโรคหรือมีความเสี่ยงว่าจะติดโรค  ที่ผ่านมา ครม. มีมติ (9 เม.ย. 62) เห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกรของไทย ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ โดยมีการแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเผชิญเหตุ ระยะเผชิญเหตุ และระยะหลังเผชิญเหตุ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม การเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการ ตรวจวินิจฉัย การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร เป็นต้น

กรณีโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่นในทวีปแอฟริกา โดยตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.2563 มีรายงาน การเกิดโรคลัมปี สกินในเวียดนามและเมียนมา และเมื่อเดือน มี.ค. 64 ได้พบการระบาด ของโรคลัมปีสกิน ขึ้นในไทย โดยมีการกระจายตัวของโรคใน 69 จังหวัด มีโคและกระบือป่วยสะสมทั้งสิ้น 625,720 ตัว(จากทั้งหมด 11.73 ล้านตัว) ตายสะสม 64,903 ตัว  ที่ผ่านมาในปีงบฯ 64 ครม. เคยอนุมัติ งบกลางฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม โรคลัมปีสกินในโคและกระบือ วงเงิน 684.22 ล้านบาท 

ECAC2E7B A083 45A1 9F8C 972439C90BDC

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก กรณีมีโคกระบือป่วยตายจากโรคลัมปีสกินแล้ว ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 62 รวม 41 จังหวัด (เกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จ านวน 52,170 รายวงเงิน 1,212.72 ล้านบาท) 

คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ รวม 19 จังหวัด เกษตรกร 9,789 ราย (จำนวนโคและกระบือรวม 11,422 ตัว) เป็นเงินทั้งสิ้น 203.1 ล้านบาท 

ในครั้งนี้ ครม.ได้จัดสรรงบกลางฯ จำนวน 2 รายการ คือ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน จำนวน6.3 ล้านโดส และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ในการฉีดวัคซีน รวม 231.95 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน (เฉลี่ย 36 บาท/โดส และฉีด 1 โดส/ปี) 226.80 ล้านบาท และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ 5.15 ล้านบาท และสองค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน ตั้งแต่ มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 จำนวน 203.10 ล้านบาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 435.05  ล้านบาท