นายกฯชมเกษตรฯเจ๋งใช้ Blockchain ออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้ 

นายกฯชมเกษตรฯเจ๋งใช้ Blockchain ออกหนังสือรับรองปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้ แจงปลอดอหิวาต์สุกรแล้วยันมีหมูเพียงพอบริโภค 1.5ล้านตัว/เดือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในการให้บริการภาครัฐตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการในเรื่องข้อมูลอย่างมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานว่า ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มการใช้ Blockchain เพื่อการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลีใต้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า นับเป็นเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศในการออกเอกสารรับรองผ่านระบบดังกล่าว

ทั้งนี้ การทำข้อตกลงการทำใบรับรองสุขอนามัยฯ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกเรื่องการรับส่งใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์จากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคเกาหลีใต้ให้ความชื่นชอบ ในปี 2564 มีการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณกว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,995 ล้านบาท

5DAE52EC ADDF 40A0 8FAF ACC9D2C42C1F

นางสาวรัชดา ยังกล่าวต่อถึงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ของกรมปศุสัตว์ว่า ไม่พบการระบาดของโรค (ZERO REPORT) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีเพียง 1 จังหวัดเท่านั้นที่พบในช่วง 30 วันนอกจากนั้น ปลอดโรคเกิน 30 วันแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน 

ในภาพรวมประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน จนสามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศและติดอันดับโลก ถือได้ว่าดีที่สุดในเอเชีย อีกทั้งมีต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน อาทิ  ฟิลิปปินส์ได้สอบถามถึงนโยบายและแนวทางควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ASF ในประเทศไทย เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรการในประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคของฟิลิปปินส์ 

“จากความก้าวหน้าในเรื่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain และความสำเร็จในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมและให้กำลังใจการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ รวมถึงขอบคุณความร่วมมือจากเกษตรกรและภาคส่วนต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย ขณะเดียวกัน นายเฉลิมชัยฯได้ให้ความมั่นใจในมาตราการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้กลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคลื่อนแบบครบวงจร และสามารถรักษาระดับปริมาณสุกรขุนให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ ที่อยู่เดือนละประมาณ 1.5 ล้านตัว” นางสาวรัชดา กล่าว