“ปศุสัตว์ร่วมต้านทุจริต”ลงนาม MOU คุณธรรมโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

“กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนลงนามในข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) กับ นางอรสิริ หนูพรหม และนายศราวุธ สุขกิจ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมี นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กล่าวรายงาน นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์พญาไท 

EF43479E 2478 43B4 AA28 4AC0502BCD07

การลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงค์อันแรงกล้าของกรมปศุสัตว์ที่จะดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในครั้งนี้จะเป็นการลงนาม 2 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการคือ กรมปศุสัตว์ และและผู้สังเกตการณ์ หลังจากนั้นเมื่อได้ ผู้ประกอบที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ผู้ประกอบการรายดังกล่าวจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมด้วย

A0DCDCCA 39AF 4FDD B43A 828F1D00587B

BEFBFDB7 5B52 4FB4 A25B D8372969B8BE
5939A08A 0364 4F00 BE6E 52464DE5D063
23301697 0DBE 4B28 A5B9 4B8BD5C904A9

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต(ค.ป.ท.) กรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมจะต้องดำเนินการให้ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมปศุสัตว์ มีประโยชน์และมีความสำคัญด้านความั่นคงด้านวัคซีนสัตว์ของประเทศเป็นอย่างมาก